Quảng cáo miễn phí trên yp.vn

DOANH NGHIỆP SẼ ĐƯỢC:

 Tìm thấy trên Yellow Pages tại ngành nghề đã chọn.
 Xuất hiện điểm chỉ dẫn trên bản đồ
 Tặng mã QR để giúp liên kết ngay đến website của doanh nghiệp
      bằng điện thoại di động
 Cơ hội dùng thử Ecatague (xem ypm.vn)
 Có thể bổ sung hình ảnh video của doanh nghiệp